• 1398/09/16
  • 384

شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه با شناسه ملی ۱۰۱۰ ۳۸۰۸ ۶۸۰ در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ با شماره ۲۶۳ ۴۶۱ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۴ پروانه فعالیت بیمه خود را تحت شماره ۳۸۱ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود.

 نوع مالکیت سازمان سازمان سهامی عام خصوصی می باشد.

 سرمایه شرکت بیمه نوین 1500 میلیارد ریال می باشد که تمام آن پرداخت شده است. حوزه فعالیت موسسان شرکت:

 بانکی و مالی �(نک اقتصاد نوین و شرکت‌های وابسته.)

 صنعتی( شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های وابسته- متعلق به بانک ملی ایران.)

ساختمانی( شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت های وابسته، شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس و شرکت های وابسته).

 ترکیب سهامداران 

1: بانک اقتصاد نوین و گروه وابسته ۲۰ درصد

2: توسعه صنایع بهشهر و گروه وابسته( متعلق به بانک ملی) ۱۹ درصد.

3: پیمانکاری بین المللی استراتوس و گروه های وابسته ۱۳ درصد.

4: سرمایه گذاری ساختمان ایران و گروه وابسته ۱۱ درصد.

5:سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت  ۶ درصد 

 

تعداد شعب پرداخت خسارت 46
شعب پرداخت سیار دارد
شماره تلفن مرکز تماس 02123047000
سطح توانگری مالی 100 درصد و بیشتر
سهم فروش 1.7
تعداد نماینده 1882
درصد میزان خسارت
سال تاسیس 1384
تعداد کارکنان 561

© Copyright 2019 All Rights Reserved