• 1398/09/23
  • 323

فعاليت بيمه پارسيان به استناد قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي وقانون تاسيس بيمه مرکزي  ايران به موجب  پروانه شماره5200 مورخ  28/2/1382 و  اخذ مجوز  فعاليت  در انجام كليه  امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي  اموال ، مسئوليت و اشخاص مي باشد. درحال حاضر بيمه پارسيان از نظر سرمايه (چهار هزار ميليارد ريال) و سهم  بازاربيمه هاي خصوصي ، بزرگترين بيمه خصوصي ايران محسوب مي گردد.

تعداد شعب پرداخت خسارت 62
شعب پرداخت سیار دارد
شماره تلفن مرکز تماس 0218259
سطح توانگری مالی 100 درصد و بیشتر
سهم فروش 5.6
تعداد نماینده 1618
درصد میزان خسارت
سال تاسیس 1382
تعداد کارکنان 1000

© Copyright 2019 All Rights Reserved